โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

วันที่ ๑๓ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุมบัวฟ้าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้มี คณะครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ ๑.นายพงศกร ปกป้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานระดับ ๙ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติเขตตะวันตก ๒.นายไพโรจน์ ปล้องมาก นายช่างโทรคมนาคมระดับ ๘ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติเขตตะวันตก และ ๓.นายพรสิทธิ์ เยาวรักษ์ อดีต ผู้จัดการส่วนระดับ ๙ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บมจ.กสท โทรคมนาคม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง และเป็นการรองรับการขยายตัวของโครงข่ายการสื่อสารด้านดิจิทัลอีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญด้านโครงข่ายใยแก้วนำแสงให้มีมาตรฐานต่อไป