วท.อุบลฯ รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญดีเด่น ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วท.อุบลฯ รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญดีเด่น ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย เนืองเนตร หัวหน้าครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ และนางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ และครูที่เกี่ยวข้อง นำลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้ารับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญดีเด่น ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในการประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป