การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยได้ให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตราฐานการอาชีวศึกษาต่อไป การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย