ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ ที่จะออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ ที่จะออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ ที่จะออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ถึงภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ กำหนดการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑ ปีตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ติดต่อรับแบบฟอร์มแจ้งความจำนงออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ที่ ครูที่ปรึกษา และจัดส่งแบบฟอร์มที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔