การประเมิน ภาค ก สมรรถนะในการบริหารงานในหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

การประเมิน ภาค ก สมรรถนะในการบริหารงานในหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมิน ภาค ก สมรรถนะในการบริหารงานในหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของนายสถิต เทศาราช ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ต่อไป