ประกาศแจ้งการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรีนรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศแจ้งการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรีนรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี