โครงการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โครงการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา หมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างการรับรู้ ความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ บรรยายโดยวิทยากรจากหลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๑ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี