ประชุมครูผู้สอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ

ประชุมครูผู้สอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม คณะครูผู้สอน
รายวิชาลูกเสือวิสามัญและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ และระเบียบในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี