ประกาศ กำหนดจ่ายคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ของภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ กำหนดจ่ายคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ของภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดจ่ายคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ของภาคเรียนที่ 1/2564