เรื่อง ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม และรีเกรด นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม และรีเกรด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เรื่อง ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม และรีเกรด นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม และรีเกรด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📣📣ประกาศจากงานทะเบียน
📌📌เรื่องลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม และรีเกรด
นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม และรีเกรด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เริ่มลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.30 – 15.30 น.ที่งานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
(*ในวันและเวลาราชการ*)