ประกาศจากงานแนะแนว

ประกาศจากงานแนะแนว

แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่ประสงค์กู้ยืม กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2563