กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียก ปวช.๒ และนักศึกษา ปวส.๑ (ม.๖) ฝึกอาชีพ / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียก ปวช.๒ และนักศึกษา ปวส.๑ (ม.๖) ฝึกอาชีพ / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน ระดับ ปวช.๒ และนักศึกษา ระดับ ปวส.๑ (ม.๖) ฝึกอาชีพ / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔  ถีงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔