ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพิ่มเติม วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพิ่มเติม วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ในระหว่างนี้วิทยาลัยฯอยู่ระหว่างมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ยังไม่เปิดรับสมัครและวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา (เพิ่มเติม) ในวันอังคารที่ 25 ฑฤษภาคม 2564 ดังนั้นจึงขอให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าเรียน รอติดตามรายละเอียดจากของวิยาลัยฯ อีกครั้งหนึ้ง