วท.อุบลฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้สำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วท.อุบลฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้สำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้สำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการนี้มี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ (ปวช.๓) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ (ปวส.๒) เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ ๑.นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ๒.นายวินัย จันทรเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ๓.รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ๔.นายพิชญุตม์ ทองปทุม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี