ประกาศ กำหนดระยะเวลการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศ กำหนดระยะเวลการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศ

กำหนดระยะเวลการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567
รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567
สมัครที่ห้องกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพ ที่โรงเรียนกีฬา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 / งานกิจกรรมฯ