กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer Vaccine

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer Vaccine

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer Vaccineสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.1 – ปวช.3
เข็มที่ 2 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ OTOP อุบลราชธานี

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลฉีดวัคซีน