ตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก

ตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน นายประดิษฐ์ เทศาราช หัวหน้างานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นางกัลป์ยกร อมรคำตัน และนางสาวนุชจานี กล้าลอด ครูแผนกวิชาการบัญชี ดำเนินการตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป