พิธีเปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนยางโยภาพ

พิธีเปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนยางโยภาพ

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับธนาคารออมสินภาค ๑๒ ในการนี้ นายถาวร ทองย่อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ ให้เกียรติกล่าวพบปะ และมอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ เชื้อพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายวัฒนา ทองเทพ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายโกเศียร นนทวี หัวหน้าหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค ๑๒ นายนรา เดชะคำภู หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ได้นำความรู้ ทักษะที่ได้จากห้องเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริง คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน และชุมชน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#พิธีเปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน
#PRวทอุบลฯ