ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะยานยนต์ดีเซล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะยานยนต์ดีเซล

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายพิศาล นันทะสาร ครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้แก่ นายสุธรรม บุญศรี นายศราวุฒิ ปิ่นแก้ว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ และนายบุญอนันต์ อนุพันธ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทองแดง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เป็นอย่างยิ่ง