ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญิเงิน การประกวดผลงานสะเต็ม (STEN Education)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญิเงิน การประกวดผลงานสะเต็ม (STEN Education)

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายอนุรักษ์ กลางแก้ว ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ดร.ทิพวรรณ สายพิณ นางอรทัย ซาเสน นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักศึกษา ได้แก่ นายวิศิษฎ์ พงศ์ศาสตร์ นางสาวรุ่งอรุณ ตุ่นทอง นายเฉลิมชัย ภารการ นางสาวแววมณี พูลสุข นางสาวสุมิตตรา พรมจารึก นางสาวทิพาพร อุ้มแก้ว และนางสาวพุทธรักษา ดวงแก้ว นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็ม (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง