ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แจ้งการเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แจ้งการเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565