ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึง 10 พฤษภาคม 2567
โดยมีรายละเอียดดังนี้