ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สัปดาห์ที่ 1 – 5