พิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด (Ministry of Education, Career & Entrepreneurship Center : MOE CEC ) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ ๑. เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในระดับพื้นที่จังหวัด ๒. เป็นหน่วยงานกลางในพื้นที่จังหวัด ในการรวบรวมความต้องการในการพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในระดับพื้นที่จังหวัด อันจะนำไปสู่การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพได้ตรงตามความต้องการและบริบทที่แตกต่างกัน และ ๓. เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพในสาขาต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระได้ต่อไป โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี