การประชุมการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การประชุมการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และหัวหน้างานทะเบียน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต่อไป