โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ (หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง) ด้วยระบบ E-Training (รูปแบบออนไลน์)

โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ (หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง) ด้วยระบบ E-Training (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ (หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง) ด้วยระบบ E-Training (รูปแบบออนไลน์)ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล : DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ และนายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งดำเนินการจัดการอบรมโดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ (วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี) ทั้งนี้มีครูฝึกในสถานประกอบการ เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๔๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการให้สามารถวางแผนการจัดการ และกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างเหมาะสม