พบปะนักศึกษาระดับ ปวส.๑

พบปะนักศึกษาระดับ ปวส.๑

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติให้โอวาทและพบปะ คณะครูนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นวันที่ ๒ โดยเช้าวันนี้ เป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส.๑) ทุกแผนกวิชา เพื่อชี้แจงกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง และการปฏิบัติตนของนักเรียน นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย วิสัยทัศน์ ด้านวิชาการ ต่อคณะครู ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีคณะครู และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๒๐๐ คน