สถาบัน ATP (Assawalert Training Program) ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ร่วมด้วยบริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่นกรุ๊ป จำกัด (AIU)

สถาบัน ATP (Assawalert Training Program) ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ร่วมด้วยบริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่นกรุ๊ป จำกัด (AIU)

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. สถาบัน ATP (Assawalert Training Program) ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชียจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ร่วมด้วยบริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่นกรุ๊ป จำกัด (AIU) โครงการพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน โดยทั้ง ๒ สถาบันได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่กำลังจะจบการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้น ในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น แนวคิดและระเบียบวินัยในการทำงาน เป็นเวลา ๖ เดือน เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา ๓-๕ ปี โดยทางโครงการฯ จะมอบสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อาทิ สิทธิพิเศษในการกู้ยืมเงินจากกองทุน ATP เพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จต่อไป