พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โอกาสนี้ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี และพบปะผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาได้เตรียมพร้อมสำหรับพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ต่อไป