รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3,640 บาท
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4,030 บาท (ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน)