โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อการขอการรับรอง เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (Aircarft Maintenance Training Organization)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อการขอการรับรอง เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (Aircarft Maintenance Training Organization)

(ข่าว ปชส.วท.อบ.)

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครูที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อการขอการรับรอง เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (Aircarft Maintenance Training Organization) หลักสูตร B 1.1 การซ่อมบำรุงเครื่องบินเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (Airplanes turbine ) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT) ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี