ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อประเภทโควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2566

***รายละเอียด รายชื่อ เอกสาร และใบมอบตัว*** คลิก