การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) ตามนโยบายรัฐบาลในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด พร้อมด้วยคณะผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน