แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 ที่ยังไม่ได้รับเงิน 1,130 บาท

แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 ที่ยังไม่ได้รับเงิน 1,130 บาท

แจ้งนักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 คนไหนที่ยังไม่ได้รับเงิน 1,130 บาท สามารถเข้ามาส่งเอกสารได้ที่งานการเงิน (ไม่ต้องส่งไปรษณีย์ คนที่เอกสารไม่ครบให้เข้ามาส่งใหม่ทั้งหมดที่งานการเงิน)