ขั้นตอนดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานการรับเงินดังนี้

ขั้นตอนดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานการรับเงินดังนี้

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่องการเตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดและเอกสารการรับเงิน ตามที่แนบมานี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่
>>>คลิก<<<
หรือสแกน QR Code ที่แนบมาให้ในโพสต์นี้
***โปรดอ่านรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้***