การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)

การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)
เนื่องจากเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online) 100% ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น