โครงการอบรม ปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการอบรม ปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้ (วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา ในโครงการอบรม ปฐมนิเทศ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ (ปวช.๒) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส.๑) ม.๖ และครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการภาคเอกชน ประจำภาคฤดูร้อน ณ อาคารหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาทราบถึงรายละเอียดในการฝึกอาชีพหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงาน