พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับ ยุรนันท์ เซอร์วิส

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับ ยุรนันท์ เซอร์วิส

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยได้ให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตราฐานการอาชีวศึกษาต่อไป การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย