ประกาศ การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สัปดาห์ที่ ๖ – ๗