โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู สาขาวิชาช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร การบริการปรับแต่งยานยนต์ไฟฟ้า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู สาขาวิชาช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร การบริการปรับแต่งยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ สิบเอกเดชศรี พนมเขต และนายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม ครูแผนกวิชาเครื่องกล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู สาขาวิชาช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร การบริการปรับแต่งยานยนต์ไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ดำเนินการจัดอบรมโดยสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบการวิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ต่อไป