ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ให้นักเรียน – นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำใบระเบียนผลการเรียน มาส่งที่งานแนะแนวฯ หรือสแกนระเบียนผลการเรียน แนบไฟล์ ส่งทาง
E-mail : korroraor@gmail.com
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเวลราชการ