วท.อุบลฯ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วท.อุบลฯ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสุภาพร ไชยชนะ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาธุรกิจ Organic Earthworm นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ นางมนัสนันท์ ไทยแท้ นายธานินทร์ สันตวงษ์ นางสาววรางคณา สายใหม ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางกัลยกร อมรคำตัน ครูแผนกวิชาการบัญชี นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ธุรกิจ Organic Earthworm เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมนำเสนอและตอบคำถาม การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ณ หอประชุมรักษ์พะยอม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ทางวิชาชีพนำกลับไปพัฒนาสินค้า พัฒนางานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จนนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป