แนะแนวนักศึกษาโครงการทวิภาคี โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการจำกัด

แนะแนวนักศึกษาโครงการทวิภาคี โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการจำกัด

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวนักศึกษาโครงการทวิภาคี โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายวิศรุจน์ โภคภินรัฐโรจน์ ส่วนงานแผนกทรัพยากรบุคคล และนายเกรียงไกร แสงจันทร์ ที่ปรึกษางานบริการ จากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#แนะแนวนักศึกษาโครงการทวิภาคีโดยบริษัทตรีเพชรอีซูซุบริการจำกัด
#PRวทอุบลฯ