หมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

หมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในการนี้มีนางดาราวรรณ รอดสิน หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นางณชิตา เถาว์โท และนางขนิษฐา ดาโรจน์ ครูหมวดวิชาภาษาโทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ให้เกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมไทยด้านมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องต่อไป