กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ 10 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ 10 มิถุนายน 2565

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ (เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นวันที่ห้าของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู บุคลากร และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดูแลรักษาความสะอาดภายในสถานศึกษา และการเช็กชื่อเข้าแถวหน้าเสาธงผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา (Student Care) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด