นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรตินิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๖ โดยเริ่มจาก ๑.แผนกวิชาการบัญชี ๒.แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๓.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ๔.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม ๕.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ๖.แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ๗.แผนกวิชาโยธา ๘.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ๙.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และ ๑๐.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทั้งนี้เพื่อนิเทศให้คำปรึกษา กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูใช้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตน และเป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาต่อไป