ประธาน อศจ.อุบลฯ เยี่ยมชมการแข่งขันทักษาวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโฯโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และการประกวดร้องเพลง

ประธาน อศจ.อุบลฯ เยี่ยมชมการแข่งขันทักษาวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโฯโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และการประกวดร้องเพลง

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ครูผู้ควบคุม ได้แก่ การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า , การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ณ อาคาร ๕ ต่อมา เวลา ๑๔.๒๐ น. ได้เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นกราฟิก , ทักษะงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม , การประกวดทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Strategy” การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช.) , การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมี นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มาร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้เดินทางไปที่แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อชมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ IoT และชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยการแข่งขันทักษะทุกรายการนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ที่อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายต่อไป