การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนกับการนำโปรเจคเป็นฐาน (PBL) ใช้ในหลักสูตร สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนกับการนำโปรเจคเป็นฐาน (PBL) ใช้ในหลักสูตร สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายคารมย์ แก้วกันยา ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และนายทรงศักดิ์ สัตนาโค ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนกับการนำโปรเจคเป็นฐาน (PBL) ใช้ในหลักสูตร สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ ประธานอนุกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ)กลุ่มอาชีพแมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่ม แมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ด้านวิชาชีพในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาชาติ ยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น ตามความต้องการของสถาน ประกอบการ ผ่านกระบวนการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#เปิดภาคเรียนกับการนำโปรเจคเป็นฐาน_PBL
#PRวทอุบลฯ