การตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดการดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ๒ ระดับชั้น ปวช. ๓และปวส. ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อหาสารเสพติดและเก็บข้อมูลสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาให้พร้อมสำหรับการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี