วท.อุบลฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ทักษะใน กลุ่มเป้าหมาย ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

วท.อุบลฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ทักษะใน กลุ่มเป้าหมาย ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ทักษะในการประกอบการของกำลังคนในสถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมาย ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลที่รับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และเพื่อเป็นแนวทางขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพต่อไป